สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่

 

ประกาศ!!

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย และ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่ เพื่อให้วารสารมีรูปแบบตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน จึงขอให้ผู้ส่งบทความทุกท่าน

ศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและตัวอย่างบทความบนเว็บไซต์ และดำเนินการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความตามรูปแบบใหม่อย่างเคร่งครัด

โดยดูตัวอย่างรูปแบบได้ ที่นี่ 

View : 1283