สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความทางวิชาการ

Displaying 1-50 of 1 result.
No.ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ภาคเรียน ปีการศึกษา ประเภทบทความ View  
 
 
1การบอกเลิกสัญญาจ้างทำของ ศึกษากรณีหน่วยงานของรัฐธนกฤต ศรีเมืองภาคเรียนที่ 1 2654บทความทางวิชาการ1462
2ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงกับก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาธีระพล เพ็งนิ่มนวลภาคเรียนที่ 2 2566บทความทางวิชาการ451
3ปัญหาเกี่ยวกับการประหารชีวิตปองพณ เนียมเกาะเพ็ชรภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ122
4ปัญหาของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ศึกษากรณีการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจับกุมนพพล เดชปั้นภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ74
5ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ชวัลรัตน์ สาสกุลภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ108
6ปัญหากฎหมายการบังคับใช้ในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิมพ์พลอย มอญแสงภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ78
7ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้บทกำหนดโทษทางปกครอง หมวด 7 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ธวัชชัย ก๋าคำภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ135
8ปัญหากฎหมายในกระบวนการดำเนินการสอบจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูดีน่า รังสรรค์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ100
9มาตรการทางกฎหมายในการปล่อยตัวผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ชุติญากาญจน์ พันกับภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ139
10ปัญหาข้อกฎหมายของการปรับเป็นพินัยนภัสสร์ ฟ้าสะท้อนภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ88
11ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดฐานผู้เสพยาเสพติด กรณีเป็นเด็กและเยาวชนสมชาย กันเงินภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ133
12ปัญหาการุณยฆาตและสิทธิการตายของผู้ป่วย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550ญาตินันท์ ศรพรหมภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ134
13ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ขวัญชนก ศรียะวงษ์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ116
14ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์จากการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขวัญฤทัย ศรียะวงษ์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ87
15ปัญหาในการบังคับชำระหนี้แรงงานภัสร์ฐิตา ฐิติอาภาเสถียรภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ131
16ปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาปิยธิดา คุณารัตน์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ132
17ปัญหาการเยียวยาผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544ทัพดนัย มินทิพย์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ128
18ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานสืบสวนเทพฤทธิ์ ศิริบุญยืนภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ136
19ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนภัทร อินจันทร์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ138
20ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลพฤกษ์ ศรีไชยวงค์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ74
21ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565ณัฏฐพัชร์ วงค์จักสีภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ91
22ปัญหาการห้ามมิให้ทนายความประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณา ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 17.วีระพงศ์ ศรีวงค์สงวนภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ132
23ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ชาติชาย เกษมศรีคีรีภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ88
24ปัญหาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564ร.ต.อ.ภานุพันธ์ จันทร์โฉมภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ72
25ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนร.ต.อ.หญิงทิพย์สุดา สุริยะภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ71
26ปัญหากฎหมายภายหลังในการปลดล๊อคกัญชาทำให้ได้โดยเสรีอรณิชา ชัยสุริยะภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ116
27ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัย ศึกษากรณีการกระทำความผิดของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสถียร บุญมาลาภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ75
28การใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็ก (Car Seat) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522กีรติ สาธุเมภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ79
29ปัญหาการบังคับใช้ข้อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความรับผิดแพทย์ของเอกชน ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลพัชรพงค์ วัชรปรีชาภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ80
30มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษ ตามร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ แบบบูรณาการสิรินดา สุขก๋าภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ131
31ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลลิฏา บุญโรจน์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ144
32ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551ร้อยตำรวจเอกจิรัตน์ พลเดชภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ124
33ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562อภิญญา มาปันสายภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ135
34ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ศึกษาเฉพาะกรณีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางรังสีพงศ์ปณต พงษ์ยศภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ117
35ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากกัญชารัฐการ มุกดาบุญภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ84
36ปัญหาทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566แก้วตา แก้วพนาสิริภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ141
37ปัญหาทางกฎหมายในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวปรัชญา จันทร์ศักดิ์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ127
38ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบรับรองคุณภาพอาหารของร้านอาหารโดยองค์กรเอกชนกรภัทร์ วิทูรย์ธาดาภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ114
39ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับร้านอาหารริมทาง (Street food)สุภารัตน์ คำศรีใจภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ97
40มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการคุมขังหลังพ้นโทษจักรกฤษณ์ ธิปันภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ66
41ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช 2490 :ศึกษาเฉพาะกรณี ดอกไม้เพลิงบุญณิสา อภิสิทธิ์โยธินภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ109
42ปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565บุญทริกา ใจคำภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ104
43ปัญหาการบังคับคดีขับไล่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกจากอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศสคนธรส รัตนโสภณภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ143
44ปัญหาความรับผิดของบริษัทจัดหางานที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโยธิน โกฎธิภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ134
45ปัญหาการรับมรดกของบุคคลต่างด้าวโสภิณธิดา พิมพ์น้อยภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ79
46มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ ตัวแทนคนไทยและคนต่างด้าวในธุรกรรมพนันออนไลน์ชนาธิป พรมวันภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ126
47ปัญหาความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วของข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจพงศธร แสนวิจิตรภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ66
48ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ในการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรมส.ต.อ.ปฏิพัทธ์ สารีสังข์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ130
49มาตรการทางกฎหมายในการลดจำนวนคดีที่มีลักษณะค้าความของผู้เสียหายภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงค์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ72
50ปัญหาการคุ้มครองผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565นนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์ภาคเรียนที่ 2 2565บทความทางวิชาการ95