สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความทางวิชาการ

Displaying 1-50 of 1 result.
No.ชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ภาคเรียน ปีการศึกษา ประเภทบทความ View  
 
 
1การบอกเลิกสัญญาจ้างทำของ ศึกษากรณีหน่วยงานของรัฐธนกฤต ศรีเมืองภาคเรียนที่ 1 2654บทความทางวิชาการ1937
2ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของคู่กรณีในศาลปกครองของไทยศตชัย อ่อนสำอางภาคเรียนที่ 2 2566บทความทางวิชาการ434
3ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงกับก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาธีระพล เพ็งนิ่มนวลภาคเรียนที่ 2 2566บทความทางวิชาการ936
4ปัญหาการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนศิวัช คำนึงกิจภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ239
5ศึกษากรณีปัญหาการกำหนดอายุความสำหรับความผิดอันยอมความได้อนันต์ ตันวงษ์วานภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ265
6ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ศึกษาเฉพาะกรณี เกี่ยวกับอาวุธปืนบุษยากรณ์ บุญทองภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ263
7มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญา ศึกษากรณีการกระทำความผิดทางเพศของบุคคลในครอบครัวพิชาดา มิลินทวิจิตรภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ314
8ปัญหาความรับผิดของรัฐ กรณี เด็กหรือเยาวชนหลบหนีออกจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเมธามาศ สมบุญภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ240
9ปัญหาการกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน เป็นลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (4)พลวศิน ตันติสุวรรณกุลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ264
10บทบาทของตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองของประเทศไทยพงศ์เทพ อาชวานันทกุลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ243
11การคุ้มครองเยาวชนในกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยวสุ อติชาติกุลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ241
12ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์มือสองพิชชากร โชคชัยพรพิพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ216
13ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลาเพื่อบุคคลในครอบครัวชณิดาภา สุทธิรักษ์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ223
14ปัญหามาตรการกำกับดูแล การเล่นเกมออนไลน์ และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตของผู้เยาว์จิดาภา เจริญมายุภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ211
15ปัญหาการเข้าชื่อเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด และการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ฐาปนัท เสียงหวานภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ217
16ปัญหาทางกฎหมายการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลยลดา ศรีรักษาภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ248
17ปัญหาทะเบียน การควบคุมคุณภาพและการคุ้มครองหัตถกรรมกลุ่มผ้าไทย ตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระวีพร เพียรพานิชภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ273
18การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อมจากการชาร์จไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าสุภัทร์ชัย ราชกิจจาภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ269
19ปัญหาเกี่ยวกับการหักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้ทวินันท์ รังนเรนทร์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ213
20ปัญหาจากการยกเลิกเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 42(14) แห่งประมวลรัษฎากรนพศักดิ์ ลิบลับภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ252
21ปัญหาการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทยเพียงนภา โพธิ์ใยภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ256
22ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อากรแสตมป์ภาวิณี คุ้มญาติภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ233
23ปัญหาการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558วรพล ชุมชาติภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ251
24ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวกูณฐ์ วงษ์ขำภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ247
25มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนุชา สิริสินเพิ่มพูนภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ258
26ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแสงชัย ต้นทัพไทยภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ281
27ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากร สำหรับการนำเข้าสินค้ากิตติชัย ผอมทองภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ258
28ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการควบรวมกิจการ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรกำชัย สังข์ประไพภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ199
29ปัญหากฎหมายในการช่วยเหลือข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างของ ส่วนราชการที่เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอฐิตาภา สิริจิตตานนท์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ415
30ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566 : ศึกษากรณี “บัญชีม้า”ปาณิสรา เกื้อเสนาะภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ303
31ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างกรณีถูกบีบบังคับให้ลาออกสุวิชญา ยะวงค์แลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ418
32ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558ปัฐญาวัตห์ วรรณสวัสดิ์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ410
33ปัญหาการใช้สิทธิชุมชนในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542พิเชษฐ์ ธนาอนวัชภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ415
34ปัญหาเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560ธานุวัฒน์ วิสะมิตนันต์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ364
35ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564ณัฐศักดิ์ มิลำเอียงภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ403
36ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457ปนาลี วุฒิมานพภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ399
37ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงมนัญชยา ศรีศักดาภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ451
38การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีในศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542นารีรัตน์ นิ่มนวลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ437
39ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศไทยฐิติภัสร์ ตั้งสิริพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ435
40ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539เจษฎากร ศรีล้ำภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ373
41ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485วทันยา สุขเอียดภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ400
42ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสถานการณ์อุทกภัยตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561เนตรชนก มุกธวัตรภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ366
43ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐจอม จันทำมาภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ418
44ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทกล่องสุ่มออนไลน์สิรินวรรณ อินทร์แก้วภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ379
45ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคำนิยาม อายุความ และเหตุบรรเทาโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565คณากร กาญจนคเชนทร์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ352
46ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิด เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงศุภวิชญ์ เลิศลิขิตวรกุลภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ463
47สิทธิของผู้เสียหายคดีอาญาในศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498เรืออากาศเอก เอกภาพ พานเมืองภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ376
48ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กับการดำน้ำในเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอัญญาณี สมศิริภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ363
49ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของนายทะเบียนฝ่ายปกครองดนยพร สุวรรณรัตน์ภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ384
50ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กรณีการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตแพรวพรรณราย พลหลาภาคเรียนที่ 1 2566บทความทางวิชาการ375